აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დადგენილება №7

2018 წლის 5 მარტი

ქ. ბათუმი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის ბულვარის დებულების დამტკიცების შესახებ

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლება­მოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-8 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის ბულვარის დებულება, თანახმად დანართისა.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის ბულვარის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 27 იანვრის №3 დადგენილება (სსმ, 30/01/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 040030000.32.057.016238).

3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

ზურაბ პატარაძე

დანართი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის ბულვარის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის ბულვარი (შემდგომში – ბულვარი) არის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის (შემდგომში – მთავრობა) დადგენილებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (დაწესებულება), რომელიც შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) სისტემაში.

2. ბულვარი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სხვა სათანადო საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტებისა და ამ დებულების შესაბამისად.

3. კანონმდებლობითა და ამ დებულებით დადგენილ ფარგლებში ბულვარი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია მთავრობისა და სამინისტროს წინაშე „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ დებულებით დადგენილ ფარგლებში და წესით.

4. ბულვარი საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს, საკუთარი სახელით გამოდის მესამე პირთან ურთიერთობაში, ასევე სასამართლოში მოსარჩელედ და მოპასუხედ.

5. ბულვარს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ხარჯთა ნუსხა, საბანკო და სახაზინო ანგარიშები, ბეჭედი, ბლანკი და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები.

6. ბულვარის იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, კ.გამსახურდიას ქუჩა №2.

მუხლი 2. ბულვარის ფუნქციები, ამოცანები და საქმიანობის წესი

1. ბულვარის ფუნქციები და ამოცანებია:

1.1. ბულვარის გამწვანების პროექტებისა და პერსპექტიული პროგრამების დამუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობა;

1.2. ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების, დეკორატიული მცენარეების, ყვავილების და ა.შ. მოვლა-პატრონობა, განახლებისა და აღდგენის სამუშაოები;

1.3. მოსახლეობის გაჯანსაღებისა და დასვენების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა, საკურორტო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაფართოება;

1.4. დამსვენებელთა როგორც ორგანიზებული, ისე არაორგანიზებული კონტინგენტისათვის დასვენებისა და ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პირობების შექმნა;

1.5. საკურორტო ფაქტორთა დაცვა გაჭუჭყიანებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევისაგან, სანიტარიული ნორმების დაცვა;

1.6. ბულვარის განვითარების დასაბუთებული პერსპექტიული გეგმებისა და რეკომენდაციების მომზადება;

1.7. ბულვარის სარგებლობაში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა, მათი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული სარგებლობის სხვადასხვა ფორმებით გაცემა და შესაბამისი პირობების დადგენა;

1.8. ბულვარის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

1.9. „ვეტერანთა კლუბის“ (შემდგომში – კლუბი) ჩამოყალიბებისა (ბულვარის სარგებლობაში არსებული ვეტერანთა კლუბის შენობის ბაზაზე) და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება (კლუბის დაფუძნება, წევრების რეგისტრაცია, წარმომადგენლობასა და ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირების, მათ შორის, საპატიო წევრის წოდებაზე წარსადგენი კანდიდატურების არჩევნების ჩატარების ორგანიზება, კლუბის საინტერესო და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად სპეციალური მიზნობრივი პროგრამებისა და ღონისძიებების (ტურნირებისა და გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიების ორგანიზება, სადღესასწაულო დღეებში წამახალისებელი საჩუქრების მომარაგება, სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულთათვის პრიზების გადაცემა და სხვა) შემუშავება და განხორციელება.

2. ბულვარს, თავისი ამოცანებისა და ფუნქციების შეუფერხებლად რეალიზაციის მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს:

2.1. წარადგინოს წინადადებები აღმასრულებელი ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ბულვარის მართვისა და განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე;

2.2. მიიღოს საჭირო ინფორმაცია, განმარტებები და ცნობები;

2.3. მონაწილეობა მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება-განხილვაში;

2.4. განახორციელოს დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობა მოქმედი კანონმდებ­ლობით დადგენილ ფარგლებში;

2.5. თავის გამგებლობაში შემავალ საკითხებზე ითანამშრომლოს სამთავრობო უწყებებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, აგრეთვე ადგილობ­რივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;

2.6. განახორციელოს კონტროლი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრუ­ლებების შესრულებაზე, რისთვისაც გამოყოფს კოორდინატორს ან თანამშრომელთა შემადგენლობით ქმნის სპეციალური კონტროლის ჯგუფს;

2.7. შეადგინოს ბულვარის ტერიტორიაზე ჩადენილ ცალკეულ სამართალ­დარღვევებზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ოქმი;

2.8. განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებანი.

3. ბულვარი თავის საქმიანობას წარმართავს სამინისტროს ზედამხედველობით. საჭიროების შემთხვევაში ბულვარი ვალდებულია დაკისრებული ამოცანები და ფუნქციები განახორციელოს შესაბამისი სახელმწიფო (ავტონომიური რესპუბლიკის, ადგილობრივ) ორგანოებთან, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებთან კოორდინირე­ბული ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე.

მუხლი 3. ბულვარის ხელმძღვანელობა

1. ბულვარს ხელმძღვანელობს ბულვარის დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, არაუმეტეს მთავრობის უფლებამოსილების ვადით.

2. ბულვარის დირექტორის თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატურის შესარჩევად სამინისტრო აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს და კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ კანდიდატურას წარუდგენს დასანიშნად მთავრობას.

3. მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში ბულვარის დირექ­ტორი მოვალეობას ასრულებს მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე. ბულვარის დირექტორი თავისუფლდება თანამდებობიდან კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. ბულვარის დირექტორი:

4.1. კანონმდებლობითა და ამ დებულებით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში ერთპიროვნულად და დამოუკიდებლად ხელმძღვანელობს ბულვარის საქმიანობას, მოქმედებს ბულვარის სახელით და სპეციალური მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს მას მესამე პირთან ურთიერთობაში;

4.2. პასუხისმგებელია ამ დებულებისა და ბულვარის საქმიანობის მომწესრი­გებელი სამართლებრივი აქტების, აგრეთვე მათგან გამომდინარე მთავრობისა და მთავრობის თავმჯდომარის დავალებების ზუსტად და დროულად შესრულებაზე;

4.3. პასუხისმგებელია ბულვარის საქმიანობის სწორად წარმართვაზე, ბულვარის ქონების, მათ შორის, ფულადი სახსრების მიზნობრივ ხარჯვასა და გამოყენებაზე;

4.4. თავისი უფლებამოსილებების განხორციელებისას გამოსცემს ინდივიდუა­ლურ-სამართლებრივ (ადმინისტრაციულ) აქტს – ბრძანებას, ხელს აწერს ბულვარის საქმიანობასთან დაკავშირებულ ფინანსურ და სხვა დოკუმენტებს;

4.5. ამტიკიცებს ბულვარის შინაგანაწესს და ბულვარის თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობას;

4.6. სამინისტროს შეთანხმებით განსაზღვრავს და ადმინისტრაციული აქტით ამტკიცებს საშტატო ნუსხას, ხელფასის ფონდს, თანამდებობრივ სარგოებსა და ხარჯთა ნუსხას;

4.7. უფლებამოსილია მინისტრთან შეთანხმებით ბულვარში დასაქმებულ პირებზე დააწესოს დანამატი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (არაუმეტეს შესაბამისი საბიუჯეტო წლის ბოლომდე) საქართველოს შრომის კოდექსის მე-17 მუხლით განსაზღვრული ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების, ბულვარის დირექ­ტორის ან/და უშუალო ხელმძღვანელის დავალებით, იმ სამუშაოს შესრულებისათვის, რაც სცდება დასაქმებული პირის უშუალო მოვალეობას, თუმცა პირდაპირ არის დაკავშირებული ბულვარის საქმიანობის მიზნებთან და ამოცანებთან, აგრეთვე განსაკუთრებული სირთულის ან/და მნიშვნელობის დავალების შესრულებისათვის, რომელიც დაკავშირებულია ბულვარის საქმიანობასთან;

4.8. კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ბულვარის თანამშრომლებს;

4.9. ანაწილებს ფუნქციებს ბულვარის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ სათანადო მითითებებსა და დავალებებს, კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას ბულვარის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლების საქმიანობაზე, ატარებს თათბირებს თანამშრომლებთან, პერიოდულად ისმენს მათი მუშაობის შედეგებს;

4.10. ამტკიცებს ბულვარის თანამშრომელთა შვებულებაში გასვლის განრიგს, უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს ბულვარის თანამშრომელთა კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვას;

4.11. კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლებამოსილია ბულვარის თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები;

4.12. ბულვარის სახელით სამოქმედოდ გასცემს მინდობილობას ბულვარის თანამშრომლებსა და სხვა პირებზე;

4.13. უფლებამოსილია ბულვარის სახელით გახსნას და დახუროს ანგარიშები ბანკში, დადოს შრომითი და სხვა ხელშეკრულებები (შეთანხმებები) ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

4.14. სამინისტროსა და მთავრობას წარუდგენს წინადადებებს ბულვარის საქმიანობის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ;

4.15. შუამდგომლობს იმ სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების განკარგვის შესახებ, რომელიც საჭიროა ბულვარის ამოცანებისა და ფუნქციების შესასრულებლად;

4.16. იღებს გადაწყვეტილებას ბულვარის სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების განკარგვის შესახებ, რომელიც საჭიროა ბულვარის ამოცანებისა და ფუნქციების შესასრულებლად;

4.17. ბულვარის სახელით დებს გარიგებებს, აცხადებს ელექტრონულ ტენდერებს, აუქციონებს და კონკურსებს;

4.18. სამინისტროს მეშვეობით მთავრობას წარუდგენს დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე მთავრობის დადგენილების პროექტს;

4.19. წელიწადში ორჯერ სამინისტროს, ხოლო მთავრობას მოთხოვნისთანავე წარუდგენს ანგარიშს ბულვარის მიერ გაწეული საქმიანობისა და ფინანსური სახსრების გამოყენების შესახებ;

4.20. ასრულებს კანონმდებლობით, ამ დებულებით და მათ შესაბამისად მთავრობის ან/და სამინისტროს მიერ მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

5. ბულვარის დირექტორს ჰყავს სამი მოადგილე, მათ შორის პირველი მოადგილე, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (შემდგომში - მთავრობის თავმჯდომარე) არაუმეტეს ბულვარის დირექტორის უფლებამოსილების ვადით. ბულვარის დირექტორის მოადგილეები თავისუფლდებიან თანამდებობიდან კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. ბულვარის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატურის შესარჩევად სამინისტრო აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს და კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ კანდიდატურას წარუდგენს დასანიშნად მთავრობის თავმჯდომარეს.

7. ბულვარის დირექტორის მოადგილეები ახორციელებენ კონტროლს და კოორდინაციას უწევენ ბულვარის საქმიანობის ცალკეულ მიმართულებებს. მოადგილეთა კონკრეტულ უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს ბულვარის დირექტორი შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

8. ბულვარის დირექტორის არყოფნის, უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან შეწყვეტის შემთხვევაში ბულვარის დირექტორის მოვალეობას დროებით ასრულებს ბულვარის დირექტორის პირველი მოადგილე, ხოლო ამ უკანასკნელის ადგილზე არყოფნისას, ბულვარის დირექტორის მოადგილე. ბულვარის დირექტორის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში, მოადგილეები ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს ახალი დირექტორის დანიშვნამდე.

მუხლი 4. ბულვარის სტრუქტურა

1. ბულვარი შედგება შემდეგი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან:

1.1. ადმინისტრაციული სამსახური;

1.2. იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის სამსახური;

1.3. ფინანსებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური;

1.4. გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური;

2. ბულვარის სტრუქტურული ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც კანონმდებლობის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ბულვარის დირექტორი;

3. ბულვარის სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსის არყოფნის ან მის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსის მოვალეობას ასრულებს ბულვარის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე ბულვარის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი თანამშრომელი;

4. ბულვარის სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი:

4.1. ხელმძღვანელობს და წარმართავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობას;

4.2. ანაწილებს მოვალეობებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს შორის და აძლევს მათ დავალებებსა და მითითებებს;

4.3. ახორციელებს კონტროლს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაზე;

4.4. ხელს აწერს და ვიზას ადებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მომზადებულ დოკუმენტებს დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

4.5. ბულვარის დირექტორს ან კურატორ დირექტორის მოადგილეს წარუდგენს ანგარიშს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის შესახებ;

4.6. ბულვარის დირექტორის ან/და მისი ერთ-ერთი დირექტორის მოადგილის დავალებით ასრულებს სხვა დავალებებს.

მუხლი 5. ადმინისტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახური პასუხისმგებელია:

1. საკადრო საკითხებზე, კერძოდ:

1.1. ახორციელებს ბულვარის სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვას, მონიტორინგს და ანალიზს;

1.2. ამზადებს ბულვარის ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში ბულვარის დირექტორის ბრძანებებს;

1.3. ახორციელებს ბულვარის თანამშრომელთა პირადი საქმეების შედგენას;

1.4. ახორციელებს ბულვარის მოსამსახურეთა პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და პროფესიული განვითარების, მათი საატესტაციო გამოცდების მომზადება-ჩატარების ორგანიზებას;

1.5. შეიმუშავებს შრომის შინაგანაწესს, სამუშაოთა აღწერილობას და აკონტროლებს მის შესრულებას;

1.6. შტატგარეშე მომუშავე პირთა სამუშაოზე გამოცხადების კონტროლზე, აღრიცხვიანობასა და შესაბამისი სათანადო დოკუმენტაციის მომზადებაზე.

2. საქმისწარმოების ორგანიზებაზე, კერძოდ:

2.1. საქმისწარმოების ერთიანი წესების შესაბამისად, ორგანიზებას უწევს დოკუმენტბრუნვას ბულვარში;

2.2. უზრუნველყოფს შესაბამისი სამართლებრივი აქტებისა და საკონტროლო დავალებების შესრულების შემოწმებასა და კონტროლს;

2.3. ახორციელებს საქმისწარმოების დასრულებული დოკუმენტაციის აღრიცხვას, დამუშავებას და არქივისათვის გადაცემას (არქივირებას);

2.4. უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის გაცემას კანონმდებლობის შესაბამისად;

2.5. უზრუნველყოფს სხვადასხვა დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში ბულვარის დოკუმენტების გაგზავნას.

3. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ორგანიზებაზე, კერძოდ:

3.1. უფლებამოსილების ფარგლებში კოორდინირებას უწევს ბულვარის ძირითადი საქმიანობისა და მიმართულებების თაობაზე მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობას;

3.2. ახორციელებს ბულვარის პიარს;

3.3. ახორციელებს ბულვარის დირექტორისა და ბულვარის წარმომადგენლებთან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენელთა ურთიერთობის ხელშეწყობას;

3.4. ახორციელებს მედიასაშუალებებთან ურთიერთობას, საინფორმაციო და სარეკლამო მასალების მომზადებას, პრესრელიზების გავრცელებას, ინტერვიუების, პრესკონფერენციებისა და მედიაბრიფინგების ორგანიზებას;

3.5. ახდენს ბულვარის ვებგვერდის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, ინფორმაციის განახლებასა და ვებ-გვერდის მართვას;

3.6. უზრუნველყოფს ბულვარის საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით ბულვარის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას;

3.7. უზრუნველყოფს ბულვარის სახელით განცხადებებისა და სხვა საინფორმაციო ხასიათის დოკუმენტების მომზადება-გავრცელებას;

3.8. ახორციელებს ფოტო-ვიდეომასალის არქივის წარმოებას;

3.9. ახდენს საზოგადოებრივი აზრისა და მოსახლეობის მოთხოვნილებების კვლევას, საქმიანობის გამჭვირვალობასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;

3.10. უზრუნველყოფს ინფორმაციის გავრცელების გაზრდას ბულვარის საქმიანობის შესახებ და ამ მიზნით თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტენსიურ გამოყენებას;

3.11. ახორციელებს შიდა კომუნიკაციის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის გაცვლას.

4. მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე, კერძოდ:

4.1. უზრუნველყოფს ბულვარის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების დაცვას;

4.2. უზრუნველყოფს ბულვარის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-განახლებას;

4.3. ახორციელებს მომარაგების ორგანიზებას;

4.4. წარმართავს სამეურნეო საქმიანობას;

4.5. წარმართავს სასაწყობო მეურნეობას;

4.6. ორგანიზებას უწევს ბულვარის ძირითადი საშუალებების, ფულადი სახსრებისა და საფინანსო-მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციას;

4.7. უზრუნველყოფს ბულვარის კომპიუტერული ქსელისა და ტექნიკის შეუფერხებელ მუშაობას;

4.8. ბულვარის სარგებლობაში არსებული სამსახურებრივი ავტომანქანების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა და მათი მოვლა-პატრონობა;

4.9. ბულვარის ადმინისტრაციის შენობის დალაგება-დასუფთავების უზრუნველყოფა;

5. ინფრასტრუქტურული პროექტების ორგანიზებაზე, კერძოდ:

5.1. ბულვარის ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, ამავე მიმართულებით დარგების სტაბილური და შეუფერხებელი მუშაობისა და მომსახურების უზრუნველყოფა;

5.2. ინფრასტრუქტურული პროექტების შემუშავება-დაგეგმარებისათვის ინფორმაციების მოპოვება, შესწავლა, დამუშავება, ანალიზი და მიწოდება ბულვარის დირექტორისათვის ინფორმაციების, დასკვნების, რეკომენდაციებისა და პროექტების სახით;

5.3. ბათუმის ბულვარში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.

6. ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული ვეტერანთა კლუბის ფუნქციონირებაზე, კერძოდ:

6.1. ვეტერანთა კლუბის წევრებისა და სტუმრებისათვის სათანადო პირობების შექმნის მიზნით, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (ავეჯი, ინვენტარი, სხვადასხვა თამაშისა და სხვა გასართობი ღონისძიებებისათვის და სხვა) შექმნა და პერიოდული განახლება;

6.2. ვეტერანთა კლუბის შენობის დალაგება-დასუფთავების უზრუნველყოფა;

7. ღონისძიებების ორგანიზებაზე, კერძოდ:

7.1. სხვადასხვა სპორტული, კულტურული/შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მართვასა და ორგანიზებაზე;

7.2. ღონისძიებების დაგეგმვისა და ორგანიზებისათვის შესაბამისი ინფორმაციების მოპოვება, შესწავლა, დამუშავება, ანალიზი და მიწოდება ბულვარის დირექტორისათვის ინფორმაციების, დასკვნების, რეკომენდაციებისა და პროექტების სახით;

7.3. საჭირო სახსრების განსაზღვრა და შესაბამისი წინადადებების ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

8. ადმინისტრაციული სამსახური მონაწილეობს ბულვარის ბიუჯეტის და შესყიდვების გეგმის შემუშავებაში.

9. ადმინისტრაციული სამსახური ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს ამ დებულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. ფინანსებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

ფინანსებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური:

1. უზრუნველყოფს სახსრების რაციონალურ ხარჯვას;

2. ორგანიზაციას უწევს და წარმართავს ბულვარის სისტემაში საფინანსო-ეკონომიკურ და ბუღალტრულ აღრიცხვას;

3. ახორციელებს საფინანსო და საბუღალტრო საქმიანობის ანალიზს, კრებსითი ბალანსების, ანგარიშების მომზადებას;

4. შეიმუშავებს ბულვარის ბიუჯეტსა და ხარჯთა ნუსხის პროექტებს;

5. ადგენს საფინანსო და სტატისტიკურ ანგარიშებს და წარადგენს მათ სამინისტროსა და ხაზინაში;

6. ამზადებს ბულვარის მიზნობრივ პროგრამებს და შესაბამის პროექტებს;

7. აწარმოებს სათანადო ფინანსურ გაანგარიშებას;

8. პასუხისმგებელია საფინანსო დოკუმენტაციის დროულ გაფორმებასა და მომხდარი ოპერაციების განხორციელებაზე, სახსრების სწორად გამოყენებასა და ხარჯვის კონტროლზე, ხელფასების დროული დარიცხვის, სახელფასო უწყისების შედგენის, ხარჯთანუსხის შესრულების პროცესში საწარმოებთან, ორგანიზაციებსა და ცალკეულ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებათა დროული წარმოებისათვის საჭირო შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებაზე;

9. პასუხისმგებელია ფულადი სახსრების ანგარიშსწორებასა და მატერიალურ ფასეულობათა შეფასებაზე, ინვენტარიზაციის შედეგების განსაზღვრასა და აღრიცხვაში მონაწილეობების მიღებაზე; ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხების ამოღებაზე კონტროლის დაწესებასა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებაზე;

10. პასუხისმგებელია განსაზღვრულ ფუნქციებთან დაკავშირებით სამინისტროსთან ურთიერთობაზე;

11. ორგანიზებას უწევს სახელმწიფო შესყიდვებს;

12. კონსულტაციებს უწევს სატენდერო კომისიის წევრებს სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით;

13. თვალყურს ადევნებს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადებში;

14. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში გასაგზავნი წერილების, ანგარიშების, ხელშეკრულებების, ინფორმაციის და სხვა მასალების მომზადებას და სააგენტოში მათ დროულად წარდგენას;

15. ამზადებს მასალებს სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისას;

16. შეიმუშავებს სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმას და განსაზღვრავს ცალკეული შესასყიდი ობიექტის წლიური ღირებულებიდან გამომდინარე შესყიდვის წესს; ასევე მონაწილეობას იღებს შესყიდვების წლიური გეგმის ცვლილებების (კორექტირებული) პროექტის მომზადებაში;

17. სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას ავლენს ინტერესთა კონფლიქტს და ინტერესთა კონფლიქტის აღმოფხვრის წინადადებით მიმართავს პირს, რომელიც დადგა ინტერესთა კონფლიქტის წინაშე;

18. შეიმუშავებს ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების ტექსტს და სატენდერო დოკუმენტაციას;

19. ამზადებს სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულების პროექტებს;

20. უზრუნველყოფს მომწოდებელთან ხელშეკრულებების დადებას და აკონტროლებს დადებული ხელშეკრულების შესრულებას;

21. ამზადებს დასკვნებს სახელმწიფო შესყიდვების კანონშესაბამისად წარმართვის თაობაზე:

22. შეისწავლის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას გამოვლენილ ნაკლოვანებებს და წარმოადგენს რეკომენდაციებს მათი აღმოფხვრის თაობაზე;

23. ახორციელებს ამ დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს, აგრეთვე, დირექტორის ცალკეულ დავალებებსა და მითითებებს.

მუხლი 7. იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის სამსახური

იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის სამსახური უზრუნველყოფს და პასუხისმგებელია ბულვარის იურიდიული, ქონების მართვისა და მონიტორინგის საქმიანობასა და განხორციელებაზე, კერძოდ:

1. იურიდიული საქმიანობა:

1.1. უზრუნველყოფს ბულვარის სისტემას სამართლებრივი მომსახურებით;

1.2. ამზადებს სამართლებრივ დასკვნებს ბულვარის საქმიანობასთან დაკავშირებული დავების თაობაზე;

1.3. უზრუნველყოფს სასამართლო ორგანოებში ბულვარის წარმომადგენლობას;

1.4. ახორციელებს ბულვარის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების სამართლებრივ ექსპერტიზას;

1.5. ახორციელებს ბულვარში გამოვლენილი დისციპლინური გადაცდომის ფაქტების განხილვას და სამართლებრივ შეფასებას;

1.6. უზრუნველყოფს ბულვარის მოსამსახურეთა სამართლებრივ ინფორმირებას;

1.7. ახორციელებს მიმდინარე პროექტების ზოგად კოორდინაციას;

1.8. ახორციელებს ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას;

1.9. ახორციელებს კონკურსების, აუქციონების გამოცხადებისათვის საჭირო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განხორციელებას;

1.10. ბულვართან გაფორმებული ხელშეკრულებების შესრულების სამართლებრივ ზედამხედველობას და შესაბამისი წინადადებების შემუშავებას;

1.11. ბულვარის პროგრამების და პროექტების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ჯგუფების საქმიანობის სამართლებრივ უზრუნველყოფას;

1.12. მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების განცხადებების განხილვა ან/და განხილვაში მონაწილეობის მიღებას.

2. ქონების მართვა:

2.1. ბულვარის სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების აღსაღრიცხავად მასალების საჯარო რეესტრის შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურში სარეგისტრაციოდ წარდგენა;

2.2. წინადადებების შემუშავება სახელმწიფო (ავტონომიური რესპუბლიკის) ან/და თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების ბულვარისათვის გადმოცემის შესახებ;

2.3. წინადადებების შემუშავება ბულვარის სარგებლობაში არსებული მიწის მართვისა და განკარგვის სტრატეგიულ გეგმასთან დაკავშირებით;

2.4. დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად, წინადადებების მომზადება ბულვარის სარგებლობაში არსებული კონკრეტული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ;

2.5. წინადადებების შემუშავება ქონების ოპტიმალურად განკარგვის შესახებ;

2.6. ქონების სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი პროცედურების განხორციელება და აღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ, მასალების მომზადება შესაბამისი ხელშეკრულების გასაფორმებლად;

2.7. ქონების განკარგვასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;

2.8. ბულვარისათვის დელეგირებული საქმიანობის ფარგლებში ბულვარის ტერიტორიაზე სხვადასხავა სახის ნებართვების გაცემა;

2.9. ქონების მართვის განხორციელებისათვის საჭირო სახსრების განსაზღვრა და შესაბამისი წინადადებების ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა.

3. მონიტორინგი:

3.1. ბულვარზე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ტერიტორიაზე ჩადენილ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით შესაბამისი სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება;

3.2. ბულვარის ადმინისტრაციის მიერ მიღებული ამკრძალავი ზომების კონტროლი, დაწესებული შეზღუდვებისა და დადგენილი მოთხოვნების დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;

3.3. ბულვარის საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში არსებულ ქონებასთან დაკავშირებით დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე მხარეთა მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგის განხორციელება, დადებული ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში სარგებლობაში გაცემული ქონების ადგილზე დათვალიერება და დაწესებული გადასახადების დროული და სრული ოდენობით ამოღების უზრუნველყოფა;

3.4. ბულვარის სტრუქტურული ერთეულების მონიტორინგის განხორციელება;

3.5. სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე უფლებამოსილია ბულვარის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელსა და თანამშრომელს მოსთხოვოს მათ ხელთ არსებული ყველა საჭირო დოკუმენტაცია და საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს მათი მიღება დედნის ან დამოწმებული ასლის სახით;

3.6. ახორციელებს ბულვარის ტერიტორიაზე დაცვის სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე კონტროლსა და კოორდინაციას;

3.7. ანგარიშვალდებულია ცალკეული მონიტორინგის დასრულების შემდეგ დირექტორს გონივრულ ვადაში წარუდგინოს მონიტორინგის შედეგები;

3.8. მონიტორინგის შედეგების ანალიზი;

3.9. მონიტორინგის ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს წინადადებებსა და რეკომენდაციებს;

4. კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუხლი 8. გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

1. გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამუშაოების რეგულირება, კოორდინაცია, განვითარების პოლიტიკისა და პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავება;

2. ბულვარის ტერიტორიაზე გარემოსა და სანიტარიული ნორმების დაცვისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

3. ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გაზონების, მწვანე ნარგავების, დეკორატიული მცენარეების, ყვავილების მოვლა-პატრონობა და მათი დეკორაციული ფორმირება; ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და ცალკეული ფართობების პროექტირება, მათი ლანდშაფტური დიზაინის დამუშავება და უზრუნველყოფა, დაზიანებული გაზონებში აღდგენა, ამორტიზებული და გადაბერებული ხე-მცენარეების შეცვლა;

4. ბულვარის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

5. სამსახურის ფუნქციონირებასა და განვითარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციების, დასკვნების, რეკომენდაციებისა და პროექტების მომზადება და ბულვარის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

6. ბულვარის მიერ სამსახურის კომპეტენციაში არსებული და მისი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე, შესყიდვის ობიექტების ინსპექტირება-ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება კანონმდებლობის შესაბამისად; აუცილებელი კაპიტალური და მიმდინარე სამუშაოების მოცულობის განსაზღვრა და მათი განხორციელების ხელშეწყობა; საჭიროების შემთხვევაში სათანადო დეფექტური აქტების, ხარჯთანუსხებისა და პროექტების განხილვა და დასამტკიცებლად მომზადება; სამსახურის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სათანადო ქონების აღრიცხვა და მოვლა- შენახვისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება;

7. ბულვარის აგრონომიული და ლანდშაფტური დიზაინის განვითარებაზე ზედამხედველობის განხორციელება;

8. მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუხლი 9. ბულვარის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი

1. ბულვარის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოა სამინისტრო.

2. ბულვარის სახელმწიფო კონტროლი მოიცავს ბულვარის მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების, მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობისა და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას.

3. მინისტრი უფლებამოსილია შეაჩეროს ან გააუქმოს ბულვარის დირექტორის არამართლზომიერი გადაწყვეტილება. მინისტრს უფლება აქვს ბულვარის დირექტორს მოსთხოვოს კონტროლის განსახორციელებლად საჭირო მასალები და ინფორმაცია.

4. ბულვარის დირექტორი ვალდებულია წელიწადში ორჯერ სამინისტროს, ხოლო მთავრობას მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს წერილობითი ანგარიში ბულვარის მიერ განხორციელებული საქმიანობის, მათ შორის ბულვარის ფინანსური სახსრების თაობაზე.

5. ბულვარის საქმიანობის შესამოწმებლად საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებელ აუდიტორს ნიშნავს სამინისტრო.

მუხლი 10. ბულვარის საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს თანხმობას

1. ბულვარმა სამინისტროს თანხმობით შეიძლება განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:

1.1. უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;

1.2. სესხის აღება;

1.3. თავდებობა;

1.4. საშტატო ნუსხისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრა;

1.5. თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;

1.6. სხვა გადაწყვეტილებების მიღება ქონებასთან დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.

მუხლი 11. ბულვარის ქონება

1. დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად ბულვარს აქვს საჭირო განცალკევებული ქონება, რომელიც მას დროებით სარგებლობაში უსასყიდლოდ გადაეცემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ქალაქი ბათუმისაგან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. ბულვარის ქონებას შეიძლება შეადგენდეს აგრეთვე ბულვარის ფუნქციონირების განმავლობაში ბულვარის ფინანსური სახსრებით შეძენილი ან/და შექმნილი ქონება. ასეთ ქონებაზე ბულვარს აქვს უსასყიდლო სარგებლობის, ხოლო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრების უფლება.

3. ბულვარის ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება, გარდა თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის მიერ სარგებლობაში გადაცემული ქონებისა, რჩება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას საკუთრებაში.

4. ბულვარის ქონებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები განისაზღვრება საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ბულვარის დაფინანსების წყაროები

1. ბულვარი ფინანსდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან.

2. ბულვარი შემოსავლის წყარო აგრეთვე შეიძლება იყოს:

2.1. სახელმწიფო შეკვეთების შესრულებიდან მიღებული შემოსავლები;

2.2. ხელშეკრულების საფუძველზე გაწეული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები;

2.3. დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები;

2.4. მიზნობრივი კრედიტები და გრანტები;

2.5. საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული სახსრები და შემოსავლები მთლიანად ხმარდება ბულვარის ხარჯების ანაზღაურებას, ბულვარის თანამშრომლებზე ხელფასების გაცემას, შესაბამისი ნორმატიული აქტებითა და ბულვარის დებულებით გათვალისწინებული მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებას. ბულვარის სახსრებისა და შემოსავლების რაიმე სხვა მიზნით გამოყენება დაუშვებელია.

მუხლი 13. ბულვარის საბუღალტრო ანგარიშგება

1. ბულვარი ვალდებულია კანონმდებლობის, მათ შორის, საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო საბუღალტრო ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად აწარმოოს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სამინიტროს.

2. ბულვარი წლიურ ბალანსს ამოწმებს სამინისტროს მიერ დანიშნული დამოუკიდებელი აუდიტორი.

მუხლი 14. ბულვარის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

ბულვარის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება მთავრობის დადგენილებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ჩვენ შესახებ

სსიპ "ბათუმის ბულვარი" არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც შედის აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში.

ტურისტული პორტალი

შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე

All rights reserved © Batumi Boulevad 1881